Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 31. 10. 2019 pro poskytování reklamních a mediálních služeb

 

1.  Základní pojmy

     Předmětem následujících obchodních podmínek  je objednávka o pronájmu reklamních panelů (dále jen "panely") a instalaci reklamních prostředků na tyto reklamní nosiče. Panely jsou nosiče, které slouží k umístění reklamních prostředků, většinou plakátů. Rozměry panelů jsou určeny zejména pro výlep plakátů formátu 5,1 x 2,4 m (billboard), 9,6 x 3,6 m (bigboard), 118,5 x 175m (city light vitrína). 

     Reklamní kampaň je realizována na základě objednávky uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami. Objednávka obsahuje název kampaně (včetně skutečného názvu produktu), sjednané období reklamní kampaně, údaje o rozměrech plakátů, počtech kusů, lokalitách umístění plakátů a cenové údaje.

2. Provedení reklamní kampaně          

     Zhotovitel poskytne  objednavateli panely pro umístění reklamních plakátů objednavatele v lokalitách, počtech a na období stanovené v objednávce. Součástí ceny je jeden výlep v měsíci. Každý další výlep je zpoplatněn.

    2.1    Doba pronájmu         

         Základní doba pronájmu je od 1. do 28. dne v měsíci, pokud není stanoveno jinak. V měsíci únoru je základní doba pronájmu 1.-27. den.

    2.2    Kvalita plakátů

         Plakáty dodané objednavatelem musí být v provedení snášejícím promáčení (blue backside). V případě dodání plakátů objednavatelem je nutné zaslat náhled plakátu na email: falcon@falconmedia.cz

    2.3  Grafické podklady k tisku

          V případě tisku plakátů zhotovitelem je nutné dodat grafické data v potřebném zpracování a to nejpozději do 15. dne před zahájením kampaně. Požadavky na zpracování jednotlivých grafických dat naleznete v záložce "Technické specifikace". http://www.falconmedia.cz/technicke-specifikace 

2.4 Distribuce plakátů (podklady pro tisk)

        Objednavatel se zavazuje dodat potřebné množství plakátů v souladu s uzavřenou objednávkou zvýšené o přiměřené množství náhradních plakátů, nejméně však o 10 %, na údržbu ve lhůtě nejpozději 10 dní před dnem zahájení výlepu, ne však dříve než 1 měsíc před tímto obdobím. Místem dodání je sídlo zhotovitele, není-li určeno jinak. Pokud objednavatel nedodá plakáty (podklady pro tisk) nebo je nedodá včas, a zhotovitel tudíž nemůže provést instalaci plakátů ve stanovené lhůtě, nezbavuje to objednavatele povinnosti uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v uzavřené objednávce. Je-li dodávka plakátů opožděná, garantuje zhotovitel všechny termíny specifikované v těchto obchodních podmínkách posunuté o tolik dní, o kolik je dodávka plakátů v prodlení. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí o zkrácení termínů v těchto případech. 

Zhotovitel není zodpovědný za termín dodání plakátů (podkladů pro tisk) objednatelem. 

2.5        Výlep a "Potvrzení výlepu"       

     Termín instalace je 29. - 1. den v měsící. V měsíci únoru je termín instalace 27.-1. den.

2.6        Servis                      

         Zhotovitel učiní taková opatření, aby případné poškození instalovaných plakátů, či vznik jiné skutečnosti bránící úplnému účinku reklamní kampaně bylo zjištěno a odstraněno v co nejkratším termínu. Objednavatel se zavazuje, že pokud zjistí závadu, nahlásí zhotoviteli písemnou formou přesnou specifikaci místa dle smlouvy a eventuální rozsah poškození. Zhotovitel je povinen nejpozději do 72 hodin od nahlášení sjednat nápravu. V případě, že zhotovitel neodstraní závadu v tomto termínu, zavazuje se poskytnout objednavateli slevu rovnající se počtu dní, o které byl zhotovitel u poškozených ploch v prodlení.

         V případě, že zhotovitel vyčerpá dodané množství náhradních plakátů před ukončením reklamní kampaně, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednavatele písemnou formou a spolu s objednavatelem urychleně řešit vzniklou situaci. V případě, že situace prokazatelně nevznikla zaviněním zhotovitele, nevzniká objednavateli nárok na slevu z ceny sjednané ve smlouvě a objednavatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za celé období pronájmu.

2.7    Fotodokumentace     

        Fotodokumentace bude zaslána v elektronické podobě do 15.dne kampaně.

2.8    Technický stav ploch

         Provozované plochy budou zřetelně identifikovány a v řádném technickém stavu.              

2.9    Ukončení doby pronájmu          

         Po skončení doby pronájmu budou ponechány plakáty nadále na nevyužitých panelech v řádném technickém stavu, nebude-li ve smlouvě uvedeno jinak. Případný přelep bude proveden do 5-ti dnů po skončení doby pronájmu za poplatek 500Kč/bez DPH nad rámec objednávky.

3. Záruky

          Zhotovitel odpovídá za instalaci plakátů v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami, dále za údržbu resp. obnovu poškozených plakátů po celé smluvní období s výjimkou vzniku událostí z vyšší moci, t.j. válečný stav, živelné pohromy, stávky apod. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které mohou způsobit nemožnost provedení výlepu bez zavinění zhotovitele dle bodu 2.4 těchto obchodních podmínek, zhotovitel písemně informuje objednavatele  v termínu odeslání "Potvrzení výlepu" o této skutečnosti. Současně zhotovitel informuje o předpokládaném ukončení výlepu a navrhne objednavateli adekvátní kompenzaci.

          Zhotovitel neodpovídá za textovou a obrazovou část reklamy, ani po stránce obsahové, ani po stránce jejího provedení, za kterou plně nese odpovědnost objednavatel. Pokud je obsahová část reklamní kampaně resp. její provedení v rozporu s právními předpisy nebo není v souladu s dobrými mravy, může zhotovitel odmítnout výlep plakátů, avšak musí o této skutečnosti písemně informovat objednavatele. Toto odmítnutí nezbavuje objednavatele povinnosti zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou ve smlouvě.

          Objednavatel se dále zavazuje uhradit zhotoviteli škody a veškeré výlohy, které vzniknou zhotoviteli umístěním reklamy, která bude porušovat obecně závazné právní předpisy. Pokud nebude moci zhotovitel umístit sjednané plakáty na základě pokynů či rozhodnutí příslušných státních orgánů a to i z důvodů, které neupravuje zákon, kvůli textu či způsobu reklamy, nebo bude muset z výše uvedených důvodů kampaň přerušit, pak zhotovitel informuje o této skutečnosti objednavatele do 2 dnů od obdržení příslušného dokumentu. V tomto případě bude objednavatel akceptovat výlep na náhradních reklamních plochách popř. bude vzniklá situace řešena individuálně.

          Případné reklamace budou uplatněny písemně v termínu zjištění závady, nejpozději však do ukončení kampaně s uvedením přesného popisu závady a místa jejího vzniku (číslo panelu, město, ulice). V opačném případě nebude reklamace akceptována. Pokud se jedná o poškození plakátu třetí osobou, postupuje zhotovitel dle bodu 2.5 těchto obchodních podmínek. Pokud zhotovitel zrealizuje opravu dle těchto obchodních podmínek, nevzniká objednavateli nárok na slevu. V případě nedodržení lhůty kampaně objednavateli náleží taková sleva, která odpovídá reálnému prodlení dnů a počtu ploch, u kterých došlo k nedodržení lhůty kampaně.

4. Vyloučení konkurence

       Pokud objednavatel při zadávání poptávky písemně specifikuje detailní kategorizaci produktu (služby) a požaduje v objednávce vyloučení konkurence, pak zhotovitel zaručí, že vedle sebe nebudou instalovány plakáty dvou konkurenčních výrobků či služeb na panelech zhotovitele.    

5. Nepoužité plakáty

     Zpětné odeslání nepoužitých plakátů či bannerů (plachet) bude provedeno pouze na vyžádání objednavatele a to maximálně do 30 dnů od ukončení kampaně. Po uplynutí této lhůty má zhotovitel právo nevyžádané plakáty na vlastní náklady zlikvidovat.   

6. Zrušení smlouvy - stornovací poplatek

       Objednavatel může zrušit uzavřenou smlouvu za následujících podmínek :           

-      v případě stornování závazné objednávky v období od 90. do 61. dne včetně před začátkem sjednaného období činí stornovací poplatek 20 % z celkové ceny stornovaných ploch          

-      v období od 60. do 31. dne včetně před začátkem sjednaného období činí stornovací poplatek 50 % z celkové ceny stornovaných ploch

-      v období od 30. dne včetně před začátkem sjednaného období do konce sjednaného období činí stornovací poplatek 100 % z celkové ceny stornovaných ploch 

-      v případě volebních kampaní činí stornovací poplatek 100% z celkové ceny stornovaných ploch ihned od podpisu smlouvy, popř. objednávky

7. Řešení sporů     

    Případné spory budou řešeny především jednáním obou stran. Pokud nedojde k dohodě, budou spory rozhodovány příslušnými soudy ČR dle platného českého práva.         

8. Doba platnosti   

    Smluvní strany budou postupovat podle těchto smluvních podmínek od 31. 10. 2019.

 

 

 Ve Zlíně dne 31.10.2019

FALCON media, s.r.o.